- Trong giai đoạn 2010-2015, Khoa Vật lý và Công nghệ đã và đang chủ trì 2 đề tài cấp Nhà nước; 6 đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp đại học.


- Khoa Vật lý và Công nghệ trong giai đoạn này cũng đã công bố 47 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI; 11 bài báo quốc tế ngoài danh mục ISI; 14 bài báo quốc gia ngoài danh mục ISI và 10 bài báo cấp đại học.


Danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2010 2015


STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quyết định/

Mã số

Ngày, tháng, năm/Kết quả nghiệm thu

Năm 2010

Đề tài cấp Bộ

1

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của hạt nano silica pha tâm mầu cho các ứng dụng đánh dấu sinh học

Phạm Minh Tân

Cấp Bộ

B2009-TN07-07

541/QĐ-ĐHTN-KHCNMT 2010

Tốt

2

Chế tạo và nghiên cứu hình thái, các tính chất quang của hạt vàng ứng dụng trong y sinh

Vũ Xuân Hòa

Cấp Bộ

B2009-TN07-01

932/QĐ-ĐHTN-QLKH, 21/07/2010

Tốt

3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Nguyễn Văn Đăng

Đề tài cấp bộ

B2010-TN06-02

43/QĐ-ĐHTN, 16/01/2012

Xuất sắc

4

Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que

Nguyễn Thị Luyến

Đề tài cấp bộ

B2009-TN07-09

542/QĐ-ĐHTN-KHCNMT, 29/06/2011

Tốt

5

Nghiên cứu vật lý và công nghệ phát triển nguồn bơm quang học bằng laser bán dẫn công suất cao cho các hệ thống laser rắn

Nguyễn Văn Hảo

B2008-TN08-05

Tốt

Năm 2011

Đề tài cấp Đại học

1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ZnSe

Nguyễn Xuân Ca

ĐH2011-07-07

1118/QĐ-ĐHTN-KHCNMT, 05/09/2013

Tốt

2

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang

Lê Tiến Hà

ĐH2011-07-08

1450/QĐ-ĐHTN-KHCNMT, 28/10/2013

Tốt

Đề tài cấp Cơ sở

1

Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy môn điện động lực

Nguyễn Thị Hiền

CS2011-04-11

Tốt

2

Xây dựng bài giảng điện tử học phần Vật lý đại cương 3 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Nguyễn Văn Hảo

CS2011-01-11

Khá

3

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Vật lý Đại cương 2

Chu Thị Anh Xuân

CS2011-12-11

Tốt

4

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Thiên văn học

Nguyễn Văn Đăng

CS2011-07-11

Tốt

5

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Cơ-Nhiệt

Phạm Minh Tân

CS2011-15-11

Khá

Năm 2012

Đề tài cấp Đại học

1

Nghiên cứu hiệu ứng từ - điện trên một số vật liệu đa pha điện từ dạng khối và kích thước nano

Nguyễn Văn Đăng

103.02-2012.48

Tốt

2

Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ của vật liệu có chiết suất âm

Nguyễn Thị Hiền

ĐH2012-TN07-07

351/QĐ-ĐHTN-KHCNMT, 20/03/2014

Xuất sắc

3

Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng.

Nguyễn Văn Khiển

ĐH2012-TN07-11

1743/QĐ-ĐHTN, 07/10/2014

Khá

4

Chế tạo và chức năng hóa bề mặt của các hạt nano ormosil định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học

Phạm Minh tân

ĐH2012-TN07-12

1744/QĐ-ĐHTN, 07/10/2014

Tốt

5

Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite

Nguyễn Văn Đăng

ĐH2012-TN07-10

1256/QĐ-ĐHTN, 26/06/2015

6

Nghiên cứu, xây dựng một hệ laser Cr3+: LiSAF liên tục, có khả năng điều chỉnh bước sóng

Nguyễn Văn Hảo

ĐH2012-TN07-13

1742/QĐ-ĐHTN, 07/10/2014

Tốt

Năm 2013

Đề tài cấp Nhà nước

1

Nghiên cứu hiệu ứng từ - điện trên một số vật liệu đa pha điện từ dạng khối và kích thước nano

Nguyễn Văn Đăng

103.02-2012.48

Tốt

Năm 2014

Đề tài cấp Đại học

1

Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials)

Nguyễn Thị Hiền

Đại học

ĐH2014-TN07-02

Đang thực hiện

2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến Plasmon

Nguyễn Thị Dung

Đề tài cấp Đại học

ĐH2014-TN07-06

Đang thực hiện

Năm 2015

Đề tài cấp Bộ

1

Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada

Nguyễn Thị Hiền

Đề tài cấp bộ

B2015-TN06-01

Đang thực hiện

Đề tài cấp Nhà nước

1

Nghiên cứu hiệu ứng từ - điện trong các vật liệu tổ hợp nền titanate

Nguyễn Văn Đăng

103.02-2015.56

Đang thực hiệnDanh mục bài báo khoa học đã công bố


Giai đoạn 2010-2015


STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Năm công bố

Tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS

1

Top-Leads for Swine Influenza A/H1N1 Virus Revealed by Steered Molecular Dynamics Approach

J. Chem. Inf. Model. 50, 2236, (2010)

Binh Khanh Mai,Man Hoang Viet, andMai Suan Li

2010

2

Structural, optical and magnetic properties of polycrystalline BaTi1-xFexO3 ceramics

Journal of Applied Physics, 110, 043913

N. V. Dang,T. D. Thanh,L. V. Hong,V. D. Lam andThe-Long Phan

2011

3

Tetragonal and hexagonal polymorphs of BaTi1-xFexO3d multiferroics using x-ray and Raman analyses

Appl.Phy.Lett. 99, 202501

Ha M. Nguyen,N. V. Dang,Pei-Yu Chuang,T. D. Thanh,Chih-Wei Hu,Tsan-Yao Chen,V. D. Lam,Chih-Hao Lee and L. V. Hong

2011

4

Studying submicrosecond protein folding kinetics using a photolabile caging strategy and time-resolved photoacoustic calorimetry

Proteins: Structures, Functions, and Bioinformatics 78, 2973, (2010)

Hsin-Liang Chen,Jack C.-C. Hsu,Man Hoang Viet, Mai Suan Li,

Chin-Kun Hu, Chia-Hsun Liu, Frederick Y. Luh,Silvia S.-W. Chen,Evan S.-H. Chang, Andrew H.-J. Wang,Min-Feng Hsu,Wunshain Fann,Rita P.-Y. Chen

2010

5

Inhibition of aggregation of amyloid peptides by beta-sheet breaker peptides and their binding affinity

J. Phys. Chem. B 115, 7433, (2011)

Man Hoang Viet,Son Tung Ngo,Nguyen Sy Lam, andMai Suan Li

2011

6

Generation of nanosecond laser pulses at a 2.2-MHz repetition rate by a cw diode-pumped passively Q-switched Nd3+:YVO4 laser

Quantum Electron. 41, 1063-7818

Nguyen Trong Nghia, Nguyen Van Hao, Nguyen Dai Hung and V.A Orlovich

2011

7

Identification of Optical Transitions in Colloidal CdSe Nanotetrapods

The Journal of Physical Chemistry C, 116, 25517-25524 (2012)

Nguyen Xuan Nghia,Le Ba Hai,Nguyen Thi Luyen,

Pham Thu Nga,Nguyen Thi Thuy Lieu, andThe-Long Phan

2012

8

Structure and magnetism of BaTi1-xFexO3 multiferroics

Journal of Applied Physics, 111, 07D915

N. V. Dang,Ha M. Nguyen,Pei-Yu Chuang,Jie-Hao Zhang,T. D. Thanh,Chih-Wei Hu,Tsan-Yao Chen,Hung-Duen Yang,V. D. Lam,Chih-Hao Lee,andL. V. Hong

2012

9

Structural phase separation, optical and magnetic properties of BaTi1-xMnxO3 multiferroics

Journal of Applied Physics, 111, 113913

N. V. Dang,The-Long Phan,T. D. Thanh,V. D. LamandL. V. Hong

2012

10

Enhanced low-field- magnetoresistance and Electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites

Physica B, 407, 3774-3780

P.T. Phong,D.H. Manh,N.V. Dang,L.V. Hong,I.J. Leea

2012

11

Structure of BaTi1-xFexO3-δ Multiferroics Using X-ray Analysis

Chinese Journal of Physics, 2, 262-270

N. V. Dang, Ha M. Nguyen, P.-Y. Chuang, T. D. Thanh, V. D. Lam, C.-H. Lee, L. V. Hong

2012

12

Structural and Diffusion Coefficient Changes in Amorphous Co-P Alloy

Materials Science and Engineering B, 2, 482-486

Pham Huu Kien , Le Thi Huong Dung and Nguyen Van Dang

2012

13

Amyloid peptide Ab40 inhibits aggregation of Ab42: evidence from molecular dynamics simulations.

J. Chem. Phys. 136, 245105, (2012)

Man Hoang VietandMai Suan Li

2012

14

Multi-plasmon resonances supporting the negative refractive index in “single – atom” metamaterials (2012)

J. Non. Opt. Phys. & Mat. (JNOPM) Vol. 21, No. 2 (2012)

D.T. VIET, N.T.TUNG, N.T.HIEN, Y.P.LEE, B.S.TUNG,V.D.LAM

2012

15

Gold nanocrescents for remotely measuring and controlling local temperature

Nanotechnology, 32, 325501

Vu Xuan Hoa, Levy M, Barroca T, Tran HN, Fort E

2013

16

Electron-spin-resonance Spectra and Ferroelectricity of BaTi1−xFexO3,

Journal of the Korean Physical Society, 12, 2128-2132

D.Ginting,S.C.Yu,T.L.Phan,N.V.Dang

,T.D.Thanh, V.D.Lam

2013

17

Effect of Taiwan Mutation (D7H) on Structures of Amyloid-β Peptides: Replica Exchange Molecular Dynamics Study

The Journal of Physical Chemistry B 118, 8972-8981, (2013)

Phan Minh Truong,Man Hoang Viet,Phuong H. Nguyen,Chin-Kun Hu, andMai Suan Li

2013

18

Effect of the Tottori Familial Disease Mutation (D7N) on the

Monomers and Dimers of Aβ40and Aβ42

ACSChem.Neurosci,4, 1446–1457, (2013)

Man Hoang Viet,Phuong H. Nguyen,Son Tung Ngo,Mai Suan Li, andPhilippe Derreumaux

2013

19

Discovery of Dihydrochalcone as Potential Lead for Alzheimer’s Disease:In Silico andIn Vitro Study

Plos one, (2013)

Viet MH,Chen CY,Hu CK,Chen YR,Li MS.

2013

20

Study of microwave perfect absorber based on metamaterial

J. Scient. Research and Mil. Tech. 8, 7 (2013).

Đỗ Thành Việt, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Đình Lãm và Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thị Hiền

2013

21

Horizontally Plasmon hybridization on symmetric-breaking metamaterials

J. Science and Tech. 51, 371, (2013)

Nguyen Thi Hien, B. S. Tung, B. X. Khuyen, N. V. Dung, D. T. Viet, Y. P. Lee , N. T. Tung, and V. D. Lam

2013

22

Design and fabrication of metamaterials operating at GHz frequencies

J. Science and Tech. 51, 148, (2013)

V. D. Lam, B. S. Tung, Nguyen Thi Hien, L. V. Hong, and N. T. Tung

2013

23

Low-field Magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites

J .Mater Sci: Mater Electron, 24, 1389–1394, (2013)

T. D. Thanh, P. T. Phong, D. H. Manh,

N. V. Khien, L. V. Hong, T. L. Phan,

S. C. Yu

2013

24

Dielectric Resonance Effect with Negative Permittivity in a La1.5Sr0.5NiO4+δ Ceramic

Journal of the Korean Physical Society, 10, 1663-1668,

Tran Dang Thanh, Nguyen Van Dang,LeVanHong,TheLongPhan

,Seong-ChoYu

2014

25

Tripeptides Screening Report: Proline is Important for Aβ Fibrils Depolymerization

Biophysical Journal 106, 55a-56a

Katarina Siposova, Man Hoang Viet ,Mai Suan Li,Zuzana Bednarikova,Andrea Antosova,Truc Trang Nguyen,Zuzana Gazova

2014

26

Effect of the English Familial Disease Mutation (H6R) on the Monomers and Dimers of Aβ40 and Aβ42

ACS Chem Neurosci, 5 , 646-657

Man Hoang Viet,Phuong H. Nguyen,Philippe Derreumaux, andMai Suan Li

2014

27

Effects of water models on binding affinity: evidence from all-atom simulation of binding of tamiflu to A/H5N1 neuraminidase

The Scientific World Journal, 536084, (2014)

Trang Truc Nguyen,Man Hoang Viet,andMai Suan Li

2014

28

Key factors governing fibril formation of proteins: insights from simulations and experiments

TASK QUARTERLY 18, 245-254, (2014)

NGUYEN TRUONG CO , MAN HOANG VIET , PHAN MINH TRUONG , MAKSIM KOUZA AND MAI SUAN LI

2014

29

Perfect absorber metamaterials: peak, multi-peak and broadband absorption

Opt. Comm. 322, 209, (2014)

D.T. Viet,N.T. Hien,

P.V. Tuong,N.Q Minh,

P.T. Trang,L.N. Le,

Y.P. Lee,V.D. Lam

2014

30

Metamaterial hybridization

General Scientific Meeting KU Leuven, Belgium, 28, 2014.

Nguyen Thi Hien, Vu Dinh Lam, Nguyen Thanh Tung, Ewald Janssens and Peter Lievens

2014

31

Perfect absorber metamaterials: peak, multi-peak and broadband absorption,

Opt. Comm. 322, 209 (2014)

D. T. Viet, Nguyen Thi Hien, P. V. Tuong, N. Q. Minh, P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, V. D. Lam

2014

32

Nghiên cứu sự mở rộng vùng tần số có chiết suất âm dựa trên cơ sở mô hình lai hóa plasmon bậc hai

J. Science and Tech 52, 45, (2014)

Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Sơn Tùng, Phan Thị Duyên, Ngô Đức Việt, Lí Nguyên Lê, Vũ Đình Lãm

2014

33

Microwave absorption properties of dielectric La1.5Sr0.5­NiO4 ultrafine particles

Materials science and engineering B 186, 101-105, (2014)

P.T. Tho, C.T.A. Xuan, D.M. Quang, T.N. Bach, T.D. Thanh, N.T.H. Le, D.H. Manh, N.X. Phuc, D.N.H. Nam

2014

34

Microwave Absorption in La1.5Sr0.5NiO4/CoFe2O4 Nanocomposites

IEEE Transactions On Magnetics, Vol. 50, No. 6, (2014)

Chu T. A. Xuan, Pham T. Tho, Doan M. Quang, Ta N. Bach, Tran D. Thanh, Ngo T. H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. Phuc, and Dao N. H. Nam

2014

35

Tunable luminescent emission characterization of type-I and type-II systems in CdS/ZnSe core/shell nanoparticles: Raman and photoluminescence studies

Nanotechnology, 26, 445701

N. X. Ca , V.T.K. Lien, N.X. Nghia, T.T.K. Chi , T.L. Phan

2015

36

Type-II CdS/ZnSe core/shell heterostructures: UV–vis absorption,photoluminescence and Raman scattering studies

Materials Science and Engineering B 200, 107–116

N. X. Ca , V.T.K. Lien, N.X. Nghia, T.T.K. Chi , T.L. Phan

2015

37

Effect of Fe3+ substitution on structural, optical and magnetic properties of barium titanate ceramics

Physica B, 457, 103-107

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Dung, P.T. Phong, In Ja Lee

2015

38

Multiple atomistic force fields in a single enhanced sampling simulation

Journal of Chemical Physics 143, 021101

Man Hoang Viet,Philippe Derreumaux,andPhuong H. Nguyen

2015

39

High performance p-type segmented leg of misfit-layered cobaltite and half-Heusler alloy

Energy Conversion and Management, 99, 20—27,

Le Thanh Hung

Ngo Van Nong

G. Jeffrey Snyder

Man Hoang Viet,

Benjamin Balked,

Li Hana,

Eugen Stamatea,

Søren Linderotha,

Nini Prydsa

2015

4410

In Silico and in Vitro Study of Binding Affinity of Tripeptides to Amyloid β Fibrils: Implications for Alzheimer’s Disease

The Journal of Physical Chemistry B 119, 5145-5155

Viet M H,SiposovaK,Bednarikova Z,Antosova A,Nguyen TT,Gazova Z,Li MS.

2015

42

Structural Determinants of Polyglutamine Protofibrils and Crystallites

ACS Chem.Neurosci,

6, 632–645

Viet Hoang Man,Christopher Roland, andCeleste Sagui

2015

43

Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies

Computational Materials Science 103, 189–193, (2015)

Nguyen Thi Hien,

Ly Nguyen Le,

Pham Thi Trang,

Bui Son Tung,

Ngo Duc Viet,

Phan Thi Duyen,

Nguyen Manh Thang,

Do Thanh Viet,

YoungPak Lee,

Vu Dinh Lam,

Nguyen Thanh Tung

2015

44

Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization

J. Scient. Research and Mil. Tech, 35, 106, (2015)

Phan Thi Duyen, Ngo Duc Viet, Nguyen Thi Hien, Nguyen Thanh Tung, Vu Dinh Lam

2015

45

Dielectric Relaxation of Ba1-xCaxTiO3(x=0.0­0.3)

Materials Transactions, 9, 13741377, (2015)

Nguyen Van Khien, Le Van Hong and Truong Van Chuong

2015

46

Effect of pb substitution on structural and electrical transport of a0.7Ca0.3xPbxMnO3(0rxr0.3) manganites

Physica B 466-467, 44–49, (2015)

P.T. Phong, N.V. Khien, N.V. Dang, D.H. Manh, L.V. Hong, In-Ja Lee

2015

47

Microwave absorption properties of iron nanoparticles prepared by ball-milling

Journal of Electronic Materials, (IEEE-APCBM 2015)

Xuan T.A. Chu

and Bach N. Ta, Le T.H. Ngo, Manh H. Do, Phuc X. Nguyen, and Dao N.H. Nam

2016

Tạp chí quốc tế ngoài ISI và SCOPUS

1

Metamaterial-based perfect absorber: polarization insensitivity and broadband ,

Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol.5, 025013, (2014)

Thi Hien Nguyen,Son Tung Bui,Trong Tuan Nguyen,Thanh Tung Nguyen,YoungPak Lee,Manh An Nguyenand Dinh Lam Vu

2014

2

Structural and photoluminescent properties of nanosized BaMgAl10O17:Eu2+ blue-emitting phosphors prepared by sol-gel method

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 6, 035013 (5pp), (2015)

Hao Van Bui,Tu Nguyen,Manh Cuong Nguyen,Trong An Tran,Ha Le Tien,Hao Tam Tong,Thi Kim Lien NguyenandThanh Huy Pham

2015

3

Optical nanoparticles: synthesis and biomedical application

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 6, 023002, (2015)

Nhung Tran Hong, Nghiem Thi Ha Lien, Thuy Dung Vu Thi, Chu Viet Ha, Huan Le Quang, Nhung Hoang Thi My, Thanh Nguyen Lai, Pham Duc Minh, Thuan Tong Kim, Hoa Do Quang, Vu Duong, Nghia Nguyen Trong, Tan Pham Minh, Nguyen Duong Cao, Thuy Tran Thanh, Son Vu Van, Thuy Nguyen Thi, Nguyen Thi Bich Ngoc, Tran Anh Duc, Thuong Trinh Thi, Nguyen Thi Thai An

2015

4

Synthesis, capping and binding of colloidal gold nanoparticles to proteins

Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol, 2, pp 5, (2010)

Thi Ha Lien Nghiem , Thi Huyen La , Xuan Hoa Vu , Viet Ha Chu , Thanh Hai Nguyen, Quang Huan Le, Emmanuel Fort , Quang Hoa Do and Hong Nhung Tran

2010

5

“Characteristics of diode end-pumped passively Q-Switched solid-state Cr3+:LiSAF laser”,

Computational Methods in Science and Technology, Special issue (2)

Nguyen Van Hao, Nguyen Dinh Hoang, Ngo Khoa Quang and Nguyen Dai Hung

2010

6

“Spectro-Temporal Evolution and Transient Resonator in Solid-State Cr3+:LiSAF Laser Emissions”

Computational Methods in Science and Technology, Special Issue (2)

Nguyen Van Hao, Nguyen Dinh Hoang, Phung Viet Tiep and Nguyen Dai Hung

2010

7

Resonator transients of all solid-state Cr:LiSAF and Nd:YVO4 lasers - generation of single short laser pulse.”

Computational Methods in Science and Technology, Special Issue (2)

Nguyen Van Hao, Nguyen Trong Nghia, Ngo Khoa Quang and Nguyen Dai Hung

2010

8

Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological applications, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanoscience and Nanotechnology, 3, 025017, (2012)

Viet Ha Chu, Nghiem Ha Lien, Tien Ha Le, Dinh Lam Vu, Tran Hong Nhung, Thi Kim Lien Vu

2012

9

Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica-based nanoparticles to label bacteria E. coli O157:H7

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 4, 045013 (7pp) (2012)

Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thuy Duong Vu Thi, Nghiem Ha Lien, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran

2012

10

Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 4, 043001(13pp) (2013)

Hong Nhung Tran,Thi Ha Lien Nghiem,Thi Thuy Duong Vu, Minh Tan Pham,Thi Van Nguyen,Thu Trang Tran,Viet Ha Chu,Kim Thuan Tong,Thanh Thuy Tran,Thi Thanh Xuan Le,Jean-Claude Brochon,Thi Quy Nguyen,My Nhung Hoang,Cao Nguyen Duong,Thi Thuy Nguyen,Anh Tuan Hoangand Phuong Hoa Nguyen

2013

11

Design, fabrication and characterization of a perfect absorber using simple cut-wire metamaterials (2012)

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 (2012)

Thanh Viet Do,Son Tung Bui,Van Quynh Le,Thi Hien Nguyen,Trong Tuan Nguyen,Thanh Tung Nguyen,YoungPak LeeandDinh Lam Vu

2012

Tạp chí quốc gia ngoài ISI và SCOPUS

1

Chế tạo hạt nano vàng bọc protein BSA và gắn kết với kháng thể phage đặc hiệu HER2 nhằm ứng dụng trong các phép thử miễn dịch hiện mầu

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 2A, 562-568, (2010)

Nghiêm Thị Hà Liên, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Xuân Hòa, Mạc Đinh Thiết and Lã Thị Huyền

2010

2

Huỳnh quang phụ thuộc nhiệt độ của các cấu trúc nano lõi/vỏ CdS/ZnSe loại II

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 50, 432-440

Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Xuân Nghĩa,Vũ Thị Kim Liên

2012

3

Tính cạnh tranh cấu trúc trong vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe chế tạo bằng phương pháp bốc bay chùm tia laser,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 50, 58-64, (2012)

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Khiển

2012

4

Ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo đến sự hình thành và tính chất quang của các nano tinh thể lõi vỏ loại II CdS/ZnSe

Tạp chí hóa học, 51, 804-808

Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Xuân Nghĩa

2013

5

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu Nano TiO2 pha tạp Ag

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2013)

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lưu Tuấn Dương, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đăng

2013

6

“Design and development of the folded 4-mirror resonators for diode end-pumped solid-state Cr:LiSAF lasers”

Communication in Physics, 3S2

Nguyen Van Hao, Pham Van Duong, Pham Hong Minh, Do Quoc Khanh, and Antonio Agnesi

2014

7

Numerical investigations of laser diode end-pumped solid-state Cr:LiSAF lasers passively Q-switched with Cr:YSO crystal

Communication in Physics, 3S2

Nguyen Van Hao, Pham Hong Minh, Pham Van Duong, Nguyen The Binh, and Nguyen Dai Hung

2014

8

Nghiên cứu về chế tạo một số vật liệu tiên tiến tại Đại học Thái Nguyên.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 52, 717-724

Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Nhuần, Thân Thị Hồng Vân, Đặng Thi Huệ, Vũ Thị Kim Liên

2014

9

Nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của các hạt nano điện môi La1,5Sr0,5NiO4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 189-296, (2014)

Chu T. A. Xuân, Phạm T. Thọ, Đoàn M. Quang, Tạ N. Bách, Nguyễn X. Phúc, Đào N. H. Nam

2014

10

Ba1-xCaxTiO3 and the dielectric properties

Communications in Physics, Vol 24, No2 (2014)

Nguyen Van Khien, Le Van Hong and Vu

2014

11

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano -Cu2ZnSnS4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (2014)

Lê Văn Hoàng

2014

12

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo siêu vật liệu không phụ thuộc vào phân cực sóng điện từ

Tạp chí Khoa học Công nghệ 54 (số 2) (2016)

Nguyen Thi Hien, Vu Đinh Qui, Trinh Thi Giang, Nguyen Thanh Tung và Vu Đinh Lam

2016

13

Ảnh hưởng của nhiệt độ và tỷ lệ pha tạp Eu lên cấu trúc và tính chất của bột huỳnh quang Sr5Cl(PO4)3/Sr3(PO4)2 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa

Tạp chí hóa học, 52, 291-295 (2014)

Lê Tiến Hà

2014

14

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột huỳnh quang Y2O3:Eu phát xạ đỏ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 52, 197-202, (2014)

Lê Tiến Hà

2014

Tạp chí đại học

1

The pulsed-diode end-pumped passively Q-Switched solid-state Nd3+: YAG laser

Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University, No. 2

Nguyen Van Hao, Nguyen Thi Xiem, Nguyen Thi Nhu Hai and Nguyen Trong Nghia

2011

2

Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/Cds cho ứng dụng đánh dấu sinh học

Tạp chí khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, 80, 133-138 (2011)

CHU VIỆT HÀ, VŨ THỊ KIM LIÊN, TRẦN HỒNG NHUNG, LÊ TIẾN HÀ

2011

3

Ảnh hưởng của sự thay thế Fe cho Ti lên cấu trúc và tính chất điện từ của BaTiO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 78, 39-44

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Khắc Hùng, Ngô Thị Lan, Vũ Đình Lãm và Lê Văn Hồng

2011

4

Laser rắn Nd: YVO4 biến điệu độ phẩm chất thụ động phát xung ngắn nano-giây với tần số lặp lại cao

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 8

Nguyễn Văn Hảo, Hà Thị Thùy

2012

5

Abnormal magnetic property in Fe-doped BaTiO3 multiderroics,

Journal of Science and Technology Thai Nguyen University, (2013)

Nguyen Van Dang, Nguyen Van Khien, Nguyen Thi Dung

2013

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3 lên tính chất điện từ của vật liệu La0.7Sr0.3MnO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 118, 197-202

Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Đăng

2014

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3 lên tính chất điện từ của vật liệu La0.7Sr0.3MnO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (2014)

Nguyễn Văn Khiển,Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng

2014

8

Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx heterostructure nanorods using Oleylamine

VNU Journal of Science Mathermatics-Physics, 29, 40-47,

Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Kien Cuong, Nguyen Thi Thuy Lieu

2015

9

Tính chất từ dị thường của multiferroics BaTiO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 08, 49-54 (2012)

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Dung Nguyễn Văn Khiển, Tô Mạnh Kiên, Nguyễn Khắc Hùng

2012

10

Synthesis and characterization of type -II CdS/ZnSe core/ shell nanostructures,

Tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, 8, 45-48

Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Thị Kim Liên. Nguyễn Xuân Nghĩa

2012Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 10